Cele

Cele

Głównym celem Instytutu Ekonomii Społecznej jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej. IES realizując projekty aktywizujące osoby bezrobotne, zagrożone utratą pracy oraz posiadające niskie kwalifikacje przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności w formie przedsiębiorstw społecznych. Świadczy także usługi edukacyjne dla osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej – członków i pracowników organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz administracji publicznej.

Instytut podejmuje inicjatywy związane z promocją i rozwojem ekonomii społecznej. Organizując targi, konferencje i spotkania przyczynia się do upowszechniania idei i wiedzy w zakresie ekonomii społecznej w społeczeństwie.

Celem Instytutu jest także stworzenie przestrzeni współpracy dla podmiotów, którym bliska jest ekonomia społeczna. Będzie to forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przestrzeń do nawiązywania współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, administracji publicznej, nauki, biznesu, NGO.

Jednym z wielu zadań jest również oddziaływanie na lokalne władze, aby podejmując zadania publiczne uwzględniały potrzeby i możliwości ich realizacji przez podmioty ekonomii społecznej.