Działania

Oferta IES

Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej inicjuje, wspiera i uczestniczy w szeregu przedsięwzięć w zakresie ekonomii społecznej. Prowadzi działania ukierunkowane na tworzenie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (centrów wsparcia, inkubatorów przedsiębiorczości, itp.). Umożliwia budowanie sieci współpracy między podmiotami ekonomii społecznej. Organizuje targi promujące podmioty ekonomii społecznej i ich usługi. Tym samym promuje ideę osiągania zysku i realizacji celów społecznych oraz uświadamia konsumentom, że przy okazji codziennych zakupów mogą przyczyniać się do wsparcia osób starających się o wyjście z trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Odpowiadając na potrzeby wciąż słabo rozwiniętych podmiotów ekonomii społecznej świadczy dla nich wsparcie o charakterze prawnym, księgowym, marketingowym i finansowym, a także przyczynia się do wzrostu kwalifikacji osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć społecznych.

IES jest otwarty na współpracę z wszystkimi pomiotami, których cele działania są związane z rozwojem ekonomii społecznej.

Jednocześnie działania IES ukierunkowane są na pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz borykające się z problemem dyskryminacji.

W szczególności osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz posiadające ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia ze względu na płeć, czy miejsce zamieszkania. Beneficjentom oferowane są działania umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, zmierzające do aktywizacji zawodowej, przełamujące bariery psychologiczne m.in. poprzez:

  • warsztaty,
  • szkolenia zawodowe,
  • doradztwo,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • prace interwencyjne,
  • organizację staży i praktyk,
  • tworzenie nowych miejsc pracy.

Udział w działaniach realizowanych przez Fundację Instytut Ekonomii Społecznej jest bezpłatny.