Działania

Pożyczki

Miło nam poinformować, że Instytut Ekonomii Społecznej nawiązał współpracę z Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej, tym samym stając się pośrednikiem finansowym dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” w województwie podkarpackim.

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” skierowany jest do:

 • absolwentów szkoły lub uczelni – niezatrudnionych oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotnych – niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, zarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • studentów ostatniego roku studiów – niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej,
 • program obejmuje swoim zasięgiem województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie (decyduje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Przedmiot programu:

 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i w dniu podpisania umowy,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i w dniu podpisania umowy.

 

Warunki programu:

 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: 7 lat.
 • Maksymalna karencja w spłacie pożyczki: 12 miesięcy.
 • Oprocentowanie: stałe, 0,25 stopy redyskonta weksli (0,44%)
 • Opłaty i prowizje: 0 zł.
 • Spłata: raty miesięczne malejące (równe raty kapitałowe), możliwe transze.
 • Dodatkowo: bezpłatne szkolenie i doradztwo (usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone są w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Warunki uzyskania pożyczki:

 1. Dostępność środków w ramach Programu.
 2. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.
 3. Pozytywna ocena ryzyka klienta i transakcji.
 4. Wypłata pożyczki na podstawie kompletnego wniosku, umowy pożyczki i zabezpieczeń, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej o profilu zgodnym z wnioskowanym (dotyczy środków na podjęcie działalności gospodarczej).
 5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę.
 6. Osoba wnioskująca o pożyczkę nie może prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy środków na podjęcie działalności gospodarczej).

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się w pliku oraz na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu prowadzonym przez Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie, które oferuje kompleksowe wsparcie w załatwieniu formalności związanych z otrzymaniem pożyczki.

 

Dostępne formy kontaktu:

– osobiście w biurze projektu: ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów,

– telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 739 021 691,

– lub e-mailowo pisząc na adres: kboruch@ies-rzeszow.pl

 

Do pobrania

Regulamin programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Wzór wniosku o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

Wzór wniosku o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy

 

Załączniki do wniosku o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki na wnioskowane przedsięwzięcie

Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy

Oświadczenie majątkowe poręczyciela

Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych poręczyciela

Założenia finansowe planowanej działalności

Absolwenci uczelni lub szkoły średniej/zawodowej – Kopia odpisu dyplomu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu

Studenci ostatniego roku studiów – Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów

Bezrobotni – Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego

 

Załączniki do wniosku o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy:

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki na wnioskowane przedsięwzięcie

Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy

Oświadczenie majątkowe poręczyciela

Zaświadczenie o zarobkach Poręczyciela za okres 3 miesięcy (dotyczy wynagrodzenia brutto)

Opinia Powiatowego Urzędu Pracy

Upoważnienie do BIG Infomonitor

Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami

Informację nt. aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

PLIKI DO POBRANIA