Historia

Fundację ustanowiły z dniem 1 kwietnia 2014 r. trzy podmioty z Rzeszowa: Podkarpacki Bank Żywności, Stowarzyszenie B-4 oraz firma BD Center Sp. z o. o. – od wielu lat wspierające osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. W/w organizacje połączyły swoje siły, aby wiedzą i doświadczeniem wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.

Podmioty tworzące Instytut Ekonomii Społecznej mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej. Szczegóły poniżej.

Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie (organizacja pożytku publicznego – KRS 0000135528) został utworzony 16 października 2002 r. na wzór podobnie działających stowarzyszeń w całej Polsce. Powstał w wyniku doświadczeń kilku stowarzyszeń, działających w sferze pomocy społecznej i dożywiania najuboższych.

Bank Żywności realizuje dwa cele: jednym z nich jest walka z marnotrawstwem żywności, drugim ograniczenie niedożywienia na terenie Podkarpacia. Działania stowarzyszenia polegają na organizowaniu systemu bezpłatnego pozyskiwania, gromadzenia a następnie dystrybucji żywności. Bank Żywności pozyskuje wyłącznie produkty nadające się do spożycia i w terminie ważności. Koszty związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem żywności ponosi Bank, pokrywając je z dotacji, darowizn oraz składek.

Działając na polu pomocy społecznej Bank Żywności nie udziela bezpośrednio wsparcia indywidualnym osobom czy rodzinom, lecz współpracuje z organizacjami i placówkami pomocowymi, zajmującymi się dożywianiem osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i młodzieży. Do magazynów Banku Żywności trafia żywność, która następnie poprzez sieć ok. 140 stowarzyszeń i instytucji pomocowych przekazywana jest do 80 tys. osób potrzebujących pomocy.

Prowadząc działalność statutową stowarzyszenie nawiązuje stałą współpracę z producentami żywności w regionie. Stara się pozyskiwać pomoc dużych firm przetwórstwa spożywczego, które wspierają działalność Banków Żywności w całym kraju.

W okresie kilku lat działalności, Bank stał się profesjonalną organizacją, przygotowaną do obrotu żywnością, zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, procedurami sanitarnymi oraz innymi przepisami. Posiada wdrożony system jakości ISO 9001:2000. Bank wyposażony jest w następujący sprzęt: samochód dostawczy FIAT DUCATO (chłodnia), komory chłodnicze, szafy mroźnicze, wózki paletowe, podnośnikowe, regały magazynowe, wagi, sprzęt komputerowy. Szkoli pracowników i wolontariuszy w zakresie zasad bezpiecznego obrotu żywnością, BHP, itp.

Podkarpacki Bank Żywności zajmuje się działalnością charytatywną – przeciwdziałaniem problemom niedożywienia poprzez walkę z marnotrawstwem żywności oraz pozyskiwaniem bezpłatnej żywności i jej rozdziałem wśród najuboższych grup społecznych, podopiecznych organizacji charytatywnych i instytucji. Prowadzi także działalność w zakresie promocji i wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, sportu, kultury, turystyki, ochrony środowiska i ekologii, polityki społecznej oraz działalność szkoleniową i doradczą.

Cele statutowe realizuje poprzez: bezpłatne pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników i jej rozdział wśród organizacji charytatywnych oraz placówek pomocy społecznej, prowadzących dożywianie najuboższych: dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych osób w podeszłym wieku, chorych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących dzieci. Zajmuje się organizacją wolontariatu oraz aktywizacją działań samopomocowych. Organizuje zbiórki żywności w placówkach handlowych, a całą zebraną żywność przekazujemy na rzecz potrzebujących.

Współpraca z organizacjami partnerskimi, dystrybucja żywności
PBŻ podejmuje stałą współpracę z organizacjami, których celem lub jednym z zadań jest przeciwdziałanie niedożywieniu, a które równocześnie mają warunki, aby właściwie wykorzystać przekazywaną żywność. W momencie rozpoczęcia współdziałania stają się one organizacjami partnerskimi – członkami wspierającymi działania Banku Żywności. Każda organizacja lub placówka współpracująca z Bankiem zobowiązuje się do nie marnowania żywności i przekazywania jej na rzecz osób potrzebujących, z zachowaniem odpowiednich przepisów i norm sanitarnych. Każdy partner ma również obowiązek prowadzić dokumentację księgową i magazynową darowizn otrzymanych od Banku. Pracownicy oraz przeszkoleni wolontariusze Banku odwiedzają każdą organizację, w celu kontroli sposobu wykorzystania żywności przekazanej przez Bank, aktualizacji danych mających wpływ na ilość przekazywanej żywności oraz zapewnienie organizacjom merytorycznej pomocy. Obecnie pomoc skierowana jest do około 140 organizacji i placówek pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Bank Żywności coraz częściej ze swoją działalnością wychodzi na zewnątrz. Stara się propagować ideę dobroczynności, zainteresować mieszkańców Podkarpacia działalnością oraz zachęcić i zaktywizować lokalne społeczności do tworzenia grup samopomocowych na terenie każdego osiedla, miejscowości i gminy. Nawiązuje także partnerską współpracę z samorządami gmin w celu realizacji wspólnych zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W latach 2002 – 2013 Podkarpacki Bank Żywności w przekazał ogółem pomoc żywnościową w ilości prawie 20 tys. ton o wartości ponad 53 mln złotych.

Misją Stowarzyszenia B-4 od 12.08.1996 r. jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach. Troska o jakość działań i satysfakcję klientów przejawia się we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Organizacja dostarcza umiejętności, wiedzę i informacje – najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój regionalny i lokalny. Dba o jakość działań i satysfakcję klientów; posiada Certyfikat Jakości Usług ISO 9001-2008, wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (ED.4430.1.7.2011), wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty (decyzja Nr WSA.02I-I/5/06).

Stowarzyszenie B-4 wiedząc, że w dobie globalizacji i ery gospodarki opartej na wiedzy tylko doskonale przygotowani ludzie posiadający wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie, mogą zapewnić regionom właściwy potencjał rozwojowy, duży nacisk w działalności kładzie na prowadzenie działań edukacyjnych. W swojej misji nie zapomina o lokalnych partnerach, zdając sobie również sprawę z tego, iż o sile regionu w dużej mierze decydują właśnie Oni. Wspiera partnerów społeczno – gospodarczych poprzez realizację wspólnych działań oraz pomoc w realizacji ich celów statutowych.

Zespół Stowarzyszenia B-4 tworzą m.in. osoby:

  • posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania projektów,
  • posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynowania, wdrażania i rozliczania projektów finansowanych m.in. z funduszy UE, MSZ, CEI,
  • specjaliści z zakresu edukacji, rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • specjaliści z zakresu zakładania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • prawnicy m.in. specjalizujący się w obsłudze prawnej i merytorycznej projektów, zamówień publicznych oraz prawa pracy i prawa cywilnego,
  • inżynierowie, informatycy, programiści,
  • artyści sztuk wizualnych, graficy komputerowi,
  • psycholodzy, psychoterapeuci i socjoterapeuci,
  • doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie pośrednictwa pracy i rynku pracy.

Lista realizowanych przez Stowarzyszenie B-4 projektów, w kraju i za granicą, dostępna jest na stronie internetowej organizacji: www.b4.org.pl.

Firma BD Center Spółka z o.o. od kilku lat działa na rzecz wspierania i promowania podmiotów ekonomii społecznej. Oferuje pomoc i fachowe doradztwo w zakresie poszukiwania źródeł finansowania, opracowania kompletnych wniosków aplikacyjnych spójnych z celami strategicznymi firmy, przygotowania dokumentacji projektowej, a także wsparcie siecią wypracowanych kontaktów. BD Center zajmuję się także pomocą osobom wykluczonym społecznie w ich drodze do godnego życia, znalezienia odpowiedniej pracy, osiągnięcia większej pewności siebie i uzyskania kwalifikacji zawodowych zapewniających konkurencyjną pozycję na rynku pracy. W tym obszarze realizowane są liczne projekty PO KL.

Firma zajmuje się także organizacją imprez kulturalno-rekreacyjnych sprzyjających integracji społecznej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnionych. W obszarze działania BD Center są także przedsięwzięcia charytatywne, koncerty, pomoc materialna na rzecz osób potrzebujących, chorych i samotnych. Ponadto organizuje targi ekonomii społecznej, pomoc osobom ubogim. Firma współpracuje ściśle z instytucjami pomocy społecznej.

Dzieląc się swoją wiedzą BD Center organizuje konferencje i spotkania, na których można uzyskać wiele przydatnych informacji m. in. na temat działalności spółdzielni socjalnych i ich znaczenia dla polskiej gospodarki.