O nas

W dzisiejszych czasach osiąganie zysku stało się najważniejszym celem podejmowania jakichkolwiek działań. Skutkuje to pogłębiającym się rozwarstwieniem społecznym, które powoduje konieczność  coraz większego wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji.  Inicjatywa połączenia tych dwóch, z pozoru sprzecznych celów – gospodarczych jakim jest zysk i społecznych jakim jest wsparcie osób wykluczonych – stała się podstawą powstania ekonomii społecznej. Fundamentem tego nurtu jest przedsiębiorczość społeczna, która zakłada, że wypracowany w ramach działalności gospodarczej zysk przeznaczany jest na realizację określonego celu społecznego, a nie reinwestowany w celu dalszego pomnażania zysku. Działające w ten sposób przedsiębiorstwa społeczne aktywizują i przywracają wiarę we własne możliwości osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, dyskryminowanym i wszystkim tym, których sytuacja społeczna i zawodowa z różnych przyczyn jest gorsza. Aby wspierać inicjatywę swoją wiedzą i doświadczeniami trzy podmioty: Podkarpacki Bank Żywności, Stowarzyszenie B-4 oraz firma BD Center Sp. z o. o. postanowiły połączyć swoje siły. Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej została powołana w celu wspierania przedsiębiorczości społecznej, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem; całego sektora ekonomii społecznej.

Działania Instytutu Ekonomii Społecznej ukierunkowane są na zwiększanie zatrudnienia przez rozwój przedsiębiorczości społecznej, budowanie kapitału społecznego oraz zwiększanie spójności społecznej przez bezpośrednie wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.